Artykuły

O czym warto pamiętać, negocjując umowę pozasądową z dłużnikiem?

O czym warto pamiętać, negocjując umowę pozasądową z dłużnikiem?

Czy masz dłużnika, od którego nie możesz odzyskać pieniędzy? Nie wiesz, jakie działania powinieneś podjąć? Jednym ze skuteczniejszych sposobów jest podpisanie ugody pozasądowej z dłużnikiem. Czym jest ugoda pozasądowa? Na jakim etapie postępowania windykacyjnego możesz zawrzeć ją z dłużnikiem? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule poniżej.

Co to jest ugoda pozasądowa?

Ugoda pozasądowa z dłużnikiem jest umową, którą może zawrzeć wierzyciel z dłużnikiem na każdym etapie windykacji. Przed rozpoczęciem postępowania w sądzie oraz po nim. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego obydwie strony powinny dokonać ustępstw. Przez ustępstwo rozumie się rezygnację z pierwotnie zajmowanego stanowiska w zakresie istniejącego stosunku prawnego. Ugoda nie musi być zawarta w formie pisemnej, ale dla zabezpieczenia interesów obydwu stron powinna mieć taką formę.

Prawidłowo sporządzona ugoda pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem powinna zawierać elementy:

 1. Datę i miejsce sporządzenia pisma

 2. Dane wierzyciela i dłużnika

 3. Przedmiot porozumienia oraz opis sporu

 4. Wysokość zobowiązania

 5. Oświadczenie dłużnika o przyjęciu długu i zrzeczenia się prawa do jego przedawnienia

 6. Podpisy obydwu stron

W treści ugody mogą znaleźć się także postanowienia dotyczące przestrzegania postanowień dotyczących:

 • Rozłożenia zobowiązania na raty

 • Wydłużenia terminu płatności

 • Umorzenia odsetek w całości lub w części

 • Pomniejszenia kwoty zobowiązania o ustaloną kwotę

 • Wycofanie złożonego pozwu do sądu.

Czym się różni ugoda pozasądowa od sądowej?

Ugoda jest sposobem na polubowne rozwiązanie sporu. Ugoda pozasądowa nie jest zawierana przed sądem, dlatego nie jest zaprotokołowana w treści protokołu rozprawy. Według Kodeksu Cywilnego ugoda pozasądowa nie jest tytułem egzekucyjnym. Jeśli jedna dłużnik nie dopełni swoich obowiązków, wtedy wierzyciel ma prawo wnieść sprawę do sądu i przeprowadzić postępowanie aż do uzyskania tytułu egzekucyjnego.

Natomiast ugoda zawarta przed sądem powoduje zapoznanie sądu z jego treścią. Sąd jest zobowiązany wówczas do zbadania, czy ugoda nie jest sprzeczna z prawem, zgodna z zasadami współżycia społecznego oraz nie zmierza do obejścia prawa.

Czy zawarcie ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem jest korzystne dla obydwu stron?

Wierzyciel decydujący się na zawarcie ugody z dłużnikiem może szybciej odzyskać pieniądze niż jeśli wytoczyłby postępowanie sądowe. Uniknie płacenia kosztów postępowania sądowego, które zależą od wysokości dochodzenia roszczenia. Jeśli dodatkowo wierzyciel skorzysta z pomocy prawnika lub adwokata, poniesie koszty zastępstwa procesowego. Ugoda może okazać się nieocenioną pomocą w trakcie postępowanie sądowego, jeżeli wierzyciel będzie musiał udokumentować podstawy do roszczenia.

Podpisanie ugody jest korzystne nie tylko dla wierzyciela, ale również dłużnika. Dzięki niej dane dłużnika nie trafią do rejestru BIG oraz nie zostaną ujawnione na Giełdzie Długów. Po podpisaniu ugody jest traktowany tak samo, jak każde inne zobowiązanie, nawet jeśli jest spłacany w ratach. Jeśli w warunkach znajdą się zapisy, że wierzyciel rezygnuje z kosztów postępowania windykacyjnego lub odsetek, wtedy dłużnik nie poniesie tych kosztów.

Nie wiesz jak sporządzić ugodę z dłużnikiem? Skorzystaj z systemu Vindicat.pl

Vindicat.pl jest gotowym system przeznaczonym dla przedsiębiorców, pozwala na monitorowanie należności odzyskiwanie ich. Pomaga w budowaniu procesów od wystawienia faktury poprzez monitoring i skuteczne odzyskiwanie należności. Umożliwia wygenerowanie wzorów pism także ugody pozasądowej. Zanim zaczniesz korzystać, powinieneś wybrać najkorzystniejszą ofertę dla siebie, następnie zarejestruj się w systemie. Wprowadź dane swojej firmy i dłużnika i rozpocząć działania windykacyjne.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat na ugody pozasądowej? Sprawdź bazę wiedzy dostępną na Vindicat.pl.

Similar Posts